Právní věci


Orbico


Vydavatel: Orbico s.r.o. 
Vydáno: 25. KVĚTNA 2018
Implementováno: 25. KVĚTNA 2018
 
1. Úvod 

Vaše soukromí je pro nás, Orbico Group, důležité.

V této směrnici o ochraně osobních dat bychom rádi jednoduše a srozumitelně vysvětlili, kdo jsme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Osobní data jsou údaje, ze kterých jsme schopni, přímo či nepřímo, provést vaši identifikaci.

Vzhledem k tomu, že společnost Orbico Group je nadnárodní společností, lze tuto směrnici nahrazovat nebo doplňovat tak, aby splňovala místní požadavky.

Věnujte prosím čas prostudování této směrnice. Pokud s ní nesouhlasíte, neposkytujte nám vaše data.

2. Co zahrnuje tato směrnice o ochraně osobních dat

Tato směrnice zahrnuje proces zpracování vašich dat, kdykoliv jste s námi v kontaktu, např. když

• navštívíte některou z našich webových stránek;
• využíváte kanály našich sociálních médií;
• nakupujete a využíváte naše produkty a služby, systémy a aplikace;
• objednáváte si naše informační bulletiny;
• poskytujete nám své zboží nebo služby, systémy nebo aplikace;
• kontaktujete naši zákaznickou podporu;
• připojíte se k našim obchodním akcím;
• účastníte se našich konkurzů;
• účastníte se našich propagačních akcí;
• nebo s námi jinak spolupracujete

jako spotřebitel, obchodní zákazník, partner, (sub) dodavatel, dodavatel nebo jiná osoba v obchodním vztahu s námi. „Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace, prováděná s osobními daty, která zahrnuje shromažďování, záznam, uchovávání, modifikaci, vyhledávání, konzultaci, použití, zveřejňování ručními anebo automatizovanými prostředky.

3. Jaká data o vás shromažďujeme?

V závislosti na tom, kdo jste (např. zákazník, spotřebitel, dodavatel, obchodní partner, atd.) a jak s námi komunikujete (např. online, offline, telefonicky apod.) můžeme zpracovávat různá data o vás.
V této směrnici zahrnujeme všechny možné osobní údaje, které od vás shromažďujeme.

Data, která poskytujete přímo nám
Osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, datum narození 
Kontaktní informace: Email, telefonní číslo, adresa, země 
Přihlašovací údaje uživatele: Uživatelské jméno, heslo 
Snímky: Nahrané/poskytnuté fotografie
Finanční data: Údaje o kreditní kartě, informace o bankovním účtu
Jiné informace: Informace o rodině, zájmech, profesi, přednostech
 
Údaje o používání našich produktů anebo služeb, které shromažďujeme automaticky

Vedle informací, které nám poskytnete přímo (viz výše), můžeme shromažďovat informace, které nám posílá váš počítač, mobilní telefon nebo jiné přístupové zařízení. Např. můžeme shromažďovat:

Informace o zařízení: Model zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, MAC adresa, IP adresa, verze operačního systému a nastavení zařízení, které používáte k přístupu, např. webové stránky / aplikace / služby
Informace o protokolu: Čas a doba trvání použití našeho digitálního kanálu nebo produktu 
Informace o poloze: Vaše skutečná poloha (odvozená z vaší IP adresy nebo jiných technologií vycházejících z polohy zařízení), které mohou být shromažďovány při aktivaci produktů nebo funkcí, vycházejících z polohy, např. prostřednictvím sociálních médií.
Jiné informace: Aplikace, které používáte nebo webové stránky, které jste navštívili, odkazy, na které kliknete v rámci našich reklamních emailů, dat snímačů pohybu
 
Informace poskytnuté třetími stranami

Informace o vás můžeme obdržet z veřejně přístupných zdrojů (povoleno zákonem), jako jsou veřejné databáze, naší marketingoví partneři nebo platformy sociálních médií, pokud se rozhodnete připojit k těmto službám.

Jiné

Můžete se rovněž rozhodnout neposkytovat nám určité informace, ale potom vám nebude umožněno využívat určité funkce produktů anebo služeb.
V souladu se zákonem nebudeme zpracovávat informace, týkající se:

• rasového nebo etnického původu;
• politických názorů;
• náboženství a víry;
• členství v odborových organizacích;
• genetických vlastností;
• zdraví;
• sexuálního života;
• odsouzení za trestné činy a příslušná bezpečnostní opatření;
• biometrické údaje;
• genetické údaje.

Pokud bychom museli zpracovávat taková data, vždy bychom požadovali váš předchozí souhlas.

4. Jak používáme vaše data?

Vaše data můžeme zpracovávat pro různé účely, ale pouze pro ty, které mají právní základ pro zpracování dat. Níže najdete jejich přehled.
  
Plnění smluv/dohod
Fakturace a dodání produktů anebo služeb, které jste si zakoupili; Možnost zastihnout vás k dodání našich produktů;
Registrace do mobilních aplikací nebo na webových stránkách; Vedení účtu služeb.

Dodržování zákonných povinností a veřejného zájmu
Sdělování dat vládním institucím nebo orgánům dohledu ve všech zemích, ve kterých působíme, jako jsou povinnosti podávání zpráv, audity na shodu, daňové odpočty, povinnosti vedení záznamů a podávání zpráv, dodržování závěrů vládních kontrol a dalších požadavků ze strany vlády nebo jiných veřejných orgánů;
Zamezte jakýmkoliv právním nárokům vedeným proti nám.

Oprávněné zájmy
Administrativní komunikace, např. potvrzení objednávek, oznámení o aktivitách na vašem účtu a další důležitá sdělení;
Poskytování podpory na vyžádání prostřednictvím komunikačních kanálů, jako je zákaznická podpora nebo podpora kontaktních center;
Zabezpečení a ochrana našich zájmů/aktiv, jako je zavádění a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření, provádění interních auditů a šetření, provádění hodnocení pro ověření konfliktu zájmů; Správa případných vnitřních stížností nebo nároků.

Orbico vám může posílat sdělení o svých produktech, službách, akcích a propagačních akcích. Komunikace probíhá
prostřednictvím různých kanálů: email, telefon, SMS, pošta, sociální sítě. Rádi bychom vám poskytli naše nejlepší zkušenosti, a proto by tato komunikace mohla být vedena způsobem, který upřednostňujete (např. email jako vámi preferovaný komunikační kanál – můžete jej sami uvést nebo jej vyrozumíme z odkazů, na které kliknete ve vašich emailech).

Pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás o souhlas před zahájením výše uvedených činností. Chcete-li poskytnout svůj souhlas, můžete například zaškrtnout políčko pro přijímání zpráv a propagačních materiálů nebo využití vašich dat pro obecnou analýzu trendů v odvětví elektronického průmyslu. Dáváme vám také možnost kdykoliv odvolat váš souhlas, např. odhlásit email, odstranit předvolby webových stránek při přihlášení apod. prostřednictvím naší emailové adresy privacy.orbicocz@orbico.com.

Pokud vás požádáme, abyste nám poskytli vaše údaje, ale vy se rozhodnete, že údaje neposkytnete, nebudeme vám v některých případech moci zajistit plnou funkčnost našich produktů, služeb, systémů nebo aplikací. Také nemusíme být schopni reagovat na vaše požadavky.

5. Kdy sdílíme vaše data?

Komu jsou data sdělena: dalším subjektům společnosti Orbico, pobočkám, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům, veřejným orgánům, vládním orgánům, dodavatelům a dalším.

Kdy jsou data převedena do zahraničí? Které země, jakými nástroji

Vaše data budeme zpracovávat sami a další subjekty v rámci Orbico Group. Ve výjimečných případech a pouze pro splnění výše popsaných účelů, mohou být vaše data sdílena s následujícími stranami:
• Poskytovatelé služeb: např. outsourcing; zpracováním některých dat můžeme pověřit externí poskytovatele služeb důvěryhodných třetích stran, jako jsou poskytovatelé služeb ICT, poskytovatelé poradenských služeb, přepravci;
• Obchodní partneři, kteří mohou vám poskytnout požadované služby;
• Veřejné a vládní orgány: Pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nutné k ochraně našich práv,
můžeme sdílet vaše údaje se subjekty, které mají regulační funkci nebo jurisdikci nad společností Orbico
Group.
• Profesionální poradci jako auditoři, právníci, účetní a další odborní poradci.
• Jiné strany v souvislosti s podnikovými transakcemi například při prodeji podniku nebo části podniku
jiným společnostem nebo reorganizaci, fúzi, společném podnikání nebo jiném uspořádání naší činnosti, majetku nebo akcií (včetně ve spojení s bankrotem nebo obdobným řízením).

Vaše informace mohou být zpracovány i v místě mimo Evropský hospodářský prostor. Třetí strany mají omezenou možnost využívat vaše informace k jiným účelům než službám, které nám poskytují a jsou také povinny chránit a zpracovávat vaše informace v souladu s právními, regulačními a smluvními závazky. Přijmeme přiměřené kroky, abychom zajistili, že o vás budeme uchovávat informace pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny, nebo jak to vyžaduje smlouva či legislativa.

6. Jak dlouho uchováváme vaše data?

Vaše data uchováváme po dobu nezbytnou k plnění účelů, pro které byla shromážděna (viz výše v části „Jak používáme vaše data?“). Někdy můžeme uchovávat vaše data déle, pokud to zákon vyžaduje nebo povoluje. Tuto dobu určíme na základě následujících kritérií:
• Jak dlouho jsou údaje potřebné pro poskytování našich produktů nebo služeb nebo k našemu podnikání?
• Máte u nás účet? Vaše údaje budou uchovávány po dobu, kdy je účet aktivní.
• Jsme povinni uchovávat vaše údaje ze zákona, smluvně nebo podobně? Příklady mohou zahrnovat
zákony o povinném uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data relevantní pro vyšetřování nebo data, která musí být uchována pro účely soudního sporu.

7. Jak zabezpečujeme vaše data?
Chcete-li chránit vaše data, přijmeme vhodná technická a organizační opatření v souladu s platnými zákony o ochraně dat a bezpečnosti údajů, včetně požadavku na naše poskytovatele služeb, obchodní partnery nebo odborné poradcem, aby uplatnili vhodná opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti vašich dat. Zavedli jsme opatření k prevenci rizik, jako je zničení, ztráta, změna, neoprávněné zpřístupnění nebo přístup k vašim datům.
   
8. Kdo zodpovídá za vaše data?

Orbico s.r.o., se sídlem na adrese Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00 odpovídá za zpracování osobních dat, které považuje za nezbytné zpracovat. Jsme tudíž stranou, kterou byste měli kontaktovat stejně jako orgány dozoru (například Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz) v případě dotazů, týkajících se způsobů, jakým naše společnost používá vaše data.
U některých služeb se spoléháme na naše specializované partnery. Oni proto musí dodržovat naše pokyny a naši politiku, co se týče ochrany osobních údajů. Zajišťujeme, aby naši partneři obdrželi pouze data, která jsou nezbytně nutná k plnění smluvních povinností.

9. Jaká legislativa se uplatňuje?

Na ochranu vašich osobních dat se vztahuje nařízení EU 2016/679, rovněž známé jako obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a platný švédský zákon na ochranu osobních údajů. Zavazujeme se dodržovat naše závazky a respektovat vaše práva kdykoliv v procesu zpracování dat. Pokud se chcete dozvědět více o tomto tématu, doporučujeme vám navštívit www.uoou.cz. Vzhledem k tomu, že společnost Orbico Group je nadnárodní společností, lze tuto směrnici nahrazovat nebo doplňovat tak, aby splňovala místní požadavky.

10. Zpřístupnění vašich informací

Máte nárok na zaslání dotazu a sdělení dat, která zpracováváme a jakým způsobem je zpracováváme. Jste rovněž oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas anebo požádat o opravu chybných údajů. Vaše dotazy a žádosti podávejte písemně, podepsané a zaslané na adresu privacy.orbicocz@orbico.com. Budeme reagovat okamžitě a do jednoho měsíce, pokud by mimořádná složitost nevyžadovala delší dobu na odpověď.
Pokud máte potíže s uplatněním vašich práv, co se týče vašich osobních dat, můžete
(a) kontaktovat osobu dohlížející na ochranu soukromí: privacy.orbicocz@orbico.com, anebo (b) podat stížnost orgánu dozoru: Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz